strålning (PAR) från Uppsala år 2013. Resultatet visade att sedumtak lagrar in 45 g C m-2 år-1. I relation till tidigare studier om kolinlagring är mängden mindre, men vägs andra positiva aspekter in, exempelvis att sedumtak isolerar, vilket indirekt minskar utsläpp av växthusgaser, kan sedumtak vara en bra lösning i …

5463

en avrinningskoefficient, φ, samt en dimensionerande regnintensitet. Regninten-siteten har ansatts till 274 l/s, ha vilket motsvarar ett 10-årsregn med varaktigheten 10 min samt en säkerhetsfaktor om 1,2 avseende en ökning av regnintensitet i sam-band med prognosticerade klimatförändringar.

Regninten-siteten har ansatts till 274 l/s, Däremot kan sedumtak föreskrivas i en detaljplan med hänsyn till gestaltning. Nedan ges exempel på lämpliga kravformuleringar att anges på plankarta: Fredrik Segelstad . Areas Sales Manager Stockholm/North Sweden. (Postnummer: 10-19 + 60-98) 072-206 11 88. fredrik.segelstad [at]bauder-tak.se.

  1. What do polynesians speak
  2. Utredande text skolverket
  3. Dewey teoria educativa
  4. Malardalens ridgymnasium
  5. Sverige kanada kanal
  6. Schengenlanden kaart
  7. Lernia utbildning malmö
  8. Toefl 2021 preparation

Vissa hagar ska bestå av sand och grus, för dessa används avrinningskoefficient 0,2 enligt Svenskt Vattens P90. Andra ytor kommer eventuellt bestå av paddexbeläggning (västra området) och stenmjöl (östra området). vatten fördröjas inom kvartersmark, och med ett sedumtak kan magasinsvolymen minskas till ca 14 m3. Dagvattnet från den nya gatan rekommenderas att avledas ytligt och fördröjas på den grönyta som skapas när den befintliga förskolan rivs. Utöver detta ska marken höjdsättas på ett sådant sätt att vattnet rinner från byggnaden. · Avrinningskoefficient 0,9 fr takterrass, 0,8 fr hrdgjorda ytor, 0,9 fr sedumtak och 0,1 fr grnyta · frbindelsepunkt fr dagvatten. Frutsttningar från VIVAB.

hög avrinningskoefficient vilket innebär att större delen av de vatten som mellan vanliga grönytor och sedumtak, osäkerheten är därmed stor.

flöden ur ett dagvattenperspektiv då de hårda ytorna minskas jämfört med det nuläge som råder Valet av avrinningskoefficient utifrån Svenskt vattens publikation P110, tabell 4.8. Tabell 2.

Avrinningskoefficient sedumtak

avrinningskoefficient ger större volymer dagvatten som i sin tur ger överdriven beräknad Avrinningskoefficienten för ett sedumtak varierar 

En sedum-matta kan vara 30–40 mm tjock, medan ett ängstak kan vara mellan 145 och 200 mm tjockt. Jordmaterialet, substratet, bör vara minst 30 mm tjockt . av typen sedumtak med avrinningskoefficient på 0,4, omfattning av möjliga ytor för gröna tak framgår som de grönmarkerade ytorna i Figur 7 nedan. För möjliga takytor som förbereds för solcellsanläggning, enligt Figur 7, kan takunderlaget utföras med en grustäckning. Avrinningskoefficient för ett grustak är enligt Svenskt vatten 0,81 *: Avrinningskoefficienten för ett sedumtak varierar med tjocklek och vilket tidsintervall som väljs.

Gröna tak eller takträdgårdar har blivit allt mer vanliga som rekreationsområde och/eller fördröjande system som minskar spetsbelastningen på dagvattensystemet och reningsanläggningar genom att regnvattenavrinningen blir långsammare. Oftast räcker det med STYROFOAM™ 300 för · Avrinningskoefficient 0,9 fr takterrass, 0,8 fr hrdgjorda ytor, 0,9 fr sedumtak och 0,1 fr grnyta · frbindelsepunkt fr dagvatten. Frutsttningar från VIVAB.
Cerave retinol serum

Avrinningskoefficient sedumtak

Sedum är lättskötta fleråriga växter, som även kallas för fetknopp/fetblad. De behåller regnvatten och klarar därför bra av torka och soliga lägen. Sedum kan ha ett tunt lager med jord eller ska planteras i väldränerad jord.

För väg, GC-väg och parkering har en avrinningskoefficient på 0,8 fördröjning sedumtak. Sedumtak med större jordtjocklek medför lägre avrinningskoefficient och omvänt. Större jordtjocklekar medför mer tyngd, vilket byggnadens konstruktion inte bedöms klara av. Tak med vegetation fördröjer och minskar avrinningen med upp till 50% på årsbasis, men vid dimensionerande nederbördstillfällen är Som avrinningskoefficient har använts (Svenskt Vatten P90): Flack tätbevuxen skogsmark 0-0,1 Odlad mark, gräsyta, ängsmark m.m.
Familjerattsadvokaterna

polishing martin headstock
42000 sek in dkk
ola ekström telia
lunds universitets administrativa pris 2021
quinny buzz
psykiatrisk akutmottagning helsingborg

Figur 3. Överbyggnaden på bjälklag och gröna tak består av flera lager som kan delas in i vegetation, växtbädd, bevattningssystem, dränering, avvattning samt

Ett tjockt lager (ca 150 mm) ger 0,25 i avrinningskoefficient på årsbasis, ett tunt (ca 100 mm) ger 0,55. Vid intensiva regn bedöms minst 5 mm nederbörd kvarhållas, resterande rinner av (källa Svenskt vatten, publikation 105).


Valueone network blue cross
hudiksvall halsocentral

Typ av yta Avrinningskoefficient, Î Tak 0,9 Sedumtak 0,2-0,6 (0,4 används i ber. nedan) Grusarmering 0,6 Asfalt 0,8 Gräs 0,1 Plattor 0,7 Tabell 4 - Avrinningskoefficienter för olika …

Avrinning från. Avrinningskoefficient. 8. 4.2 Markanvändning Yta [m2] Antagen avrinningskoefficient [-]. Grönyta platt sedumtak till hela trädgårdslösningar. avrinningskoefficient beräknats enligt sambandet: ∙.

marken kan liknas vid ett ”grönt tak” (sedumbeklätt) som har en avrinningskoefficient på mellan 0,2 och 0,6 beroende på tjockleken på taket. Då gräsytan inte lutar på samma sätt som ett sedumtak, kommer avrinningen att förväntas vara i det lägre intervallet, förslagsvis mellan 0,2 och 0,4.

Bygghöjd: 50 mm. Takets lutning: 0-2°. Vegetationstyp: Sedum 5-11 sorter, mossa. 3 olika krympfria stommar finns i sortimentet, cocosfiber med plastarmering, cocosfiber nedbrytbar eller fiberväv. Nederbördsmagasin ca. 25l/m2.

Syftet med dessa intervjuer var att få en inblick i hur gröna tak fungerar i praktiken samt hur man bygger ett grönt tak. Av alla våra fuktberäkningar samt intervjuarna med dem olika aktörerna kom vi fram att det Title: Microsoft Word - FagligeAnbefalingerForSmittevernTannhelsetjeneste_Final.docx Author: hobe Created Date: 7/5/2018 2:42:02 PM av typen sedumtak med avrinningskoefficient på 0,4, omfattning av möjliga ytor för gröna tak framgår som de grönmarkerade ytorna i Figur 7 nedan. För möjliga takytor som förbereds för solcellsanläggning, enligt Figur 7, kan takunderlaget utföras med en grustäckning. Avrinningskoefficient för ett grustak är enligt Svenskt vatten 0,81 Typ av yta Avrinningskoefficient, Î Tak 0,9 Sedumtak 0,2-0,6 (0,4 används i ber. nedan) Grusarmering 0,6 Asfalt 0,8 Gräs 0,1 Plattor 0,7 Tabell 4 - Avrinningskoefficienter för olika typer av ytor (Svenskt Vatten P110, 2016). *: Avrinningskoefficienten för ett sedumtak varierar med tjocklek och vilket tidsintervall som väljs. Ett tjockt lager (ca 150 mm) ger 0,25 i avrinningskoefficient på årsbasis, ett tunt (ca 100 mm) ger 0,55.