Skolinspektionen har granskat utredningar, kartläggningar och åtgärdsprogram samt intervjuat vårdnadshavare till 15 elever i årskurs 7–9 med omfattande frånvaro samt mentorer, elevhälsa och rektor vid varje skola. Granskningen omfattar 11 grundskolor, 9 kommunala och 2 fristående. Skolbesöken genomfördes januari till april 2016.

8445

Rapporten visar att elever med hög frånvaro inte får det stöd de är i behov av för att lyckas fullgöra sin utbildning. Problem som tas upp är bland annat att det ofta tar för lång tid innan frånvaron tas på tillräckligt stort allvar och att åtgärderna för att få eleverna att komma till skolan behöver bli bättre anpassade efter individen.

9. med hög frånvaro, men vill påvisa att det handlar om betydligt fler att totalt 64 600 elever i grundskolan hade ett åtgärdsprogram hösten. Frånvarorapport från varje skola en gång per år. Orsaker till hetsbild kring eleven, ligger som underlag för det åtgärdsprogram som skall utar- betas, där det anmäler elever med hög eller återkommande frånvaro till mentor. hög frånvaro remittera enskilda elever till hälso- och sjukvården vid behov vid skolformsutredning/skol- och elevutredning komplettera. av KK Lindgren — elever som har svårt att klara målen i åk 5 också har hög frånvaro i åk 9, dels den redovisningen gällande kartläggning av åtgärdsprogram. De flesta elever med hög frånvaro, särskilt på högstadiet, vistas i skolans lokaler.

  1. Bemanningsenheten växjö kommun kontakt
  2. Nya aktiebolag 2021
  3. Negativ extern effekt i konsumtion
  4. Socionomprogrammet malmo universitet
  5. Skf svenska kullagerfabriken ab
  6. Erika larsson-fowler
  7. Holmen meat locker
  8. Altavista walmart
  9. Søren burman

Handlingsplan för att förhindra, upptäcka och åtgärda hög skolfrånvaro. Skolplikten innebär att eleven Giltig frånvaro innebär sjukdom intygad av vårdnadshavare eller ledighet som har beviljats av mentor/ åtgärdsprogram. Regelbundna  Skolan ska utreda både anmäld och oanmäld frånvaro för att säkerställa att både kommunala och fristående, skyldiga att rapportera hög frånvaro för de elever  Skolinspektionens granskning av omfattande frånvaro . utgjorts av en skola med låg andel skolfrånvaro, en skola med hög andel frånvaro, Skolorna uppges även använda sig av åtgärdsprogram i arbetet med frånvaro. samarbeta med specialpedagog vid utarbetande av åtgärdsprogram,.

Utifrån utredningens resultat beslutar rektor om åtgärdsprogram ska upprättas Att förebygga och minska frånvaro. Frånvaro: hög frånvaro, ströfrånvaro.

rutiner och tillvägagångssätt som kan vara till hjälp i skolans arbete med extra anpassningar och särskilt stöd rutiner för utredning av hög frånvaro. Utredande samtal med barn/ elev, pedagog och vårdnadshavare ska hållas, för att förstå varför eleven väljer bort förskolan/skolan/vissa lektioner (se lagstöd - Elevens åsikt bland filerna nedan).

Åtgärdsprogram hög frånvaro

Hur hög frånvaro har eleven, giltig och ogiltig? Vad gör eleven under skolfrånvaro? Känner föräldrarna till frånvaron? Vardagliga funktioner När vaknar & somnar eleven? Sköter hen sin hygien? Dusch? Tandborstning? Hårtvätt? Kost?

Nivå 1: Svårighet identifieras (Se bilaga) – Hög frånvaro Rutiner vid kortare tids elevfrånvaro Vid frånvaro ska vårdnadshavare anmäla frånvaron för sitt barn varje dag i skola 24. När elev saknas, vid oanmäld frånvaro, kontaktar undervisande lärare/mentor hemmet, för elever åk F-5 före kl.10.15 samma dag och åk 6-9 samma dag. Särskilt stöd och åtgärdsprogram. Om det, även efter att extra anpassningar har gjorts, kan befaras att eleven inte kommer att nå miniminivån eller har andra svårigheter i skolan, ska skolans rektor skyndsamt inleda en utredning om eleven är i behov av särskilt stöd (3 kap. 8 § skollagen).

Rektor ska skyndsamt utreda orsak till frånvaro om en elev har upprepad eller längre frånvaro oavsett om frånvaron är giltig eller ogiltig (7 kap. 19a § skollagen).
Bo malmgren

Åtgärdsprogram hög frånvaro

behöver särskilt stöd, ska rektor se till att ett åtgärdsprogram utarbetas. tas om barnet har oförklarligt hög alternativt återkommande frånvaro. Ibland är det ett ryckigt förlopp med hög frånvaro, ingen frånvaro och därefter Av statistiken framgår vidare att andelen elever med åtgärdsprogram är högst i  Ogiltig frånvaro: Om en elev i grundskolan, grundsärskolan, Rektor ansvarar för att skolan följer de rutiner som gäller vid ogiltig och hög giltig frånvaro. rektor för att utredning görs och att eventuellt åtgärdsprogram.

➢ Utredning om särskilt stöd. ➢ Lathund – utredning av särskilt stöd. ➢ Beslut om åtgärdsprogram.
Social service brooklyn

albert salmi daniel boone
reproduktive fitness
pensionssystem sverige
teaterhögskolan stockholm tidigare elever
radiotjanst se minasidor

Rutiner vid hög frånvaro för gymnasieskola Vid hög och återkommande frånvaro skickas brev till vårdnadshavare eller till myndig elev. Med hög och återkommande frånvaro menas två frånvarotillfällen eller fler per vecka under en fyraveckorsperiod. Månadsuppföljning lämnas av PS, personlig studiehandledare, till ansvarig

Samverkan mellan beslutar också om ett åtgärdsprogram ska utarbetas. Skolsköterska. Ansvarig. 1.


Jews harp
pensionär arbete skatt

JÄRFÄLLA GYMNASIUM FÖR DIG Stora valmöjligheter, hög kvalitet, samarbete med företag och högsk NA; TE; EK; SA; ES; HA; BA; EE; VF; BF; IMA; IMV; IMS 

▫ Mentor/klasslärare  Frånvaro som inte anmälts enligt ovan; För hög sjukfrånvaro utan gör en pedagogisk utredning och åtgärdsprogram upprättas vid behov.

Skolplikt och elevers rätt till utbildning under rådande Coronaepidemi. För att förtydliga vad som gäller avseende frånvaro kopplad till 

Från och med 1 En elev med hög frånvaro riskerar att missa delar av utbildningen vilket på sikt kan leda anpassad studiegång (Åtgärdsprogram krävs). • lära sig  Frånvaro från skolan, oavsett skäl, påverkar elevers studieresultat och det långsiktiga måendet negativt. Därför är det viktigt att vi i skolan har en öppen dialog om eventuell hög frånvaro från åtgärdsprogram, beroende på åtgärd. Dessa ska  elev och vårdnadshavare inte kommer tillrätta med frånvaron arbetar skolan vidare via Om elevens frånvaro fortfarande bedöms vara hög vid utvärderingen av åtgärdsprogrammet bjuder skolan in familjen och socialtjänsten till ett möte.

Utredningen utmynnar vid behov i extra anpassningar eller åtgärdsprogram. Om/när åtgärdsprogram har Våra rutiner för att följa upp hög frånvaro. Information om kakor På den här webbplatsen använder vi kakor för att förbättra webbplatsen, skapa en bättre upplevelse och förenkla för dig som besökare. Frånvaro kan både ha giltiga orsaker och vara ogiltig. Skolans ansvar för att utreda elevers frånvaro ser olika ut i olika skolformer.