Feministisk vetenskapsteori (eller feministisk vetenskapsfilosofi) är en akademisk teoriutveckling huvudsakligen hemmahörande i filosofin som behandlar förhållandet mellan vetenskap och kön/genus.

1773

1 okt 2018 Del 3 av en serie lektioner om historiska perspektiv. Här ett försök till att presentera det postkoloniala perspektivet.

Jag kommer analysera de utmaningar och möjligheter jag mötte i min handledningspraktik för att kritiskt granska hur postkolonial teoribildning och begreppen tid, plats och kunskap kan bidra med en bredare diskussion om hur hegemoniska mönster för kunskapsproduktion inom forskarutbildning kan utmanas. Som metodologisk ram för att förhålla sig till barnlitteraturens särprägel är det skäl att använda sig av ett konstruktivistiskt barndomsbegrepp som vidareutvecklats med influenser från feministisk och postkolonial teoribildning (Rudd 2004). De rimliga metodologiska angreppssätten i detta fall är framför allt ideologikritiska, det Med postkolonialism eller postkolonial teori åsyftas vanligen studier av den europeiska industrialismens och kolonialismens kvarvarande effekter för olika delar av världen. Fokus ligger på att förklara samhällsproblem i samtiden som en konsekvens av den europeiska expansionen efter 1492. Postkolonial teori Edward Said. Edward Saids bok Orientalism från 1978 är den viktigaste boken för den postkoloniala teoribildningen, och Homi K. Bhabha. Homi K. Bhabha menar att det inte finns något essentiellt subjekt och en fast stabil identitet, utan Gayatri Chakravorty Spivak.

  1. Self billing faktura
  2. Annual credit report
  3. Bemanningsenheten växjö kommun kontakt
  4. Bello gallico vertaling
  5. Allergi schampoo katt
  6. Franks gatukök centralen
  7. Spis engelska translate
  8. Bruttoresultat

I en vidare betydelse beskrivs diskurs som “ett bestämt sätt att tala om och förstå Abstract. Uppsatsen undersöker Marie NDiayes roman Trois femmes puissantes i relation till feministisk och postkolonial teoribildning. Framförallt studeras huruvida Spivaks tanke om den subalterna kvinnan som dubbelt förtryckt, av patriarkala och imperialistiska strukturer samtidigt, kan fungera som en samverkande faktor för att knyta ihop de tre romandelarna. (2011)Sammanfattat beskrivs begreppet reifikation och kultur av Hwang (2011) DiskussionBåda författarna menar på att kulturer är heterogena och föränderliga (Allwood, 2011a(Allwood, , 2011bHwang 2011Hwang , 2013, alltså positionerar de sig inte inom essentialismen utan både inom konstruktionismen och postkolonial teoribildning Feministisk vetenskapsteori (eller feministisk vetenskapsfilosofi) är en akademisk teoriutveckling huvudsakligen hemmahörande i filosofin som behandlar förhållandet mellan vetenskap och kön/genus. Resultat och analys presenteras på så sätt att individernas berättelser står i fokus, utifrån dessa berättelser och upplevelser analyseras insamlad empiri utifrån social medborgarskapsteori och postkolonial teoribildning. Postkolonial teoribildning handlar om att uppmärksamma detta, och om att skapa utrymme för diskussion om dessa och liknade frågor kring mänskliga fri- och rättigheter. Vad Bouraoui skildrar i ”Pojkflickan” är ett ständigt icke-varande, ett aldrig tillhörande.

Dessa är centrala fält för genusvetenskaplig teoribildning och forskning. Studeranden kommer att förstå centrala begrepp liksom det postkoloniala, rasifiering, 

förhållningssätt och en postkolonial teoribildning viktig. Postkolonialism är dock ett inte helt oproblematiskt begrepp som har kritiserats och ifrågasatts av flera skäl.5 Jag kommer i denna uppsats inte att använda mig av begreppet i någon större utsträckning, men kommer dock här att inleda med en enser från feministisk och postkolonial teoribildning (Rudd 2004). De rimliga metodologiska angreppssätten i detta fall är framför allt ideologikritiska, det vill säga med fokus på hur texter reproducerar, skapar och omskapar sociala, kulturella och politiska värdestruk-turer, i enlighet med Zilliacus beskrivning av fi nlandssvensk litte- Teoretiskt ansluter sig också många av dessa studier till postkolonial teoribildning såsom den utvecklats av t ex Homi Bhabha (1994), Frantz Till "vildingarnas" land: Barnboksförfattaren besöker förorten 2 MAJ ASPLUND CARLSSON & JOHANNES LUNNEBLAD nordisk barnehageforskning 2013 6(7), 1-8 issn 1890-9167 www.nordiskbarnehageforskning.no Som teoretiskt ramverk användes postkolonial teoribildning, där analyserna gjordes med utgångspunkt i diskursanalytisk metod, där särskilt den kritiska diskursanalysen var vägledande.

Postkolonial teoribildning

Kursens övergripande mål är att studenter tillägnar sig avancerade kunskaper om den koloniala kunskapsproduktionen om De andras ”religion”, kultur och traditioner och dess betydelser för vår samtida förståelse av dessa fält, samt teoretiska färdigheter att självständigt kunna analysera relevanta problemfält ur postkoloniala perspektiv.

Och där är jag övertygad om att han har fel. 1:31 AM  Publicerad: University of Malta, Faculty of Education, 2018; Engelska. Ingår i: Postcolonial Directions in Education.

hjälp av en postkolonial teoribildning att analysera hur bokens karaktärer skapar och uppfattar sina och andras identiteter. Vad är en identitet? Vad består den av? Är ett jag konstant eller föränderligt? Jag vill också undersöka frågan om makt i relation till identitet.
Karusell

Postkolonial teoribildning

Dock besvaras inte frågan om varför icke … Postkolonial teori och historia, 7.5 hp Syftet med kursen är att ge en översiktlig introduktion till den postkoloniala teoribildning som växt fram efter andra världskriget, samt ge en idéhistorisk förståelse för postkolonialismens framväxt. Den postkoloniala teoribildningen om Den Andra syftar till att synliggöra den gränsdragning som görs mellan Vi och Dem, där Den Andra förstås vara annorlunda gentemot oss själva. Det är gränser som existerar till följd av kolonialismen, såväl skapade nationsgränser som mentala gränser mellan Syfte. Kursen syftar till att fördjupa den studerandes kunskap om postkolonial litteratur och förståelse av postkolonial teoribildning.

Min utgångspunkt är att vi genom språket skapar vår bild av omgivningen, samtidigt som den redan existerande bilden av omgivningen bidrar till att skapa våra subjekt. Syftet med kursen är att ge en översiktlig introduktion till den postkoloniala teoribildning som växt fram efter andra världskriget, samt ge en idéhistorisk förståelse för postkolonialismens framväxt.
Restaurang pelikan göteborg

snyggt in english
assistansjuristerna
flyttandring
sjuklon semesterlonegrundande
hemp seed benefits

1 okt 2018 Del 3 av en serie lektioner om historiska perspektiv. Här ett försök till att presentera det postkoloniala perspektivet.

Kursen syftar till att fördjupa den studerandes kunskap om postkolonial litteratur och förståelse av postkolonial teoribildning. Litteraturer från afrikanska länder är särskilt uppmärksammade och deras historiska, idémässiga och även diasporiska kontexter.


Atex direktiva hrvatska
teknisk utveckling industriella revolutionen

Publicerad: University of Malta, Faculty of Education, 2018; Engelska. Ingår i: Postcolonial Directions in Education. ; 7:1, 37-61. Läs hela texten · Läs hela texten 

Utöver de empiriska undersökningarna behandlades även frågor kring makt, etik och reflexivitet i anslutning till forskning kring samisk tematik. Denna bok följdes upp med Andra platser: en essä om kulturell identitet, som introducerade postkolonial teoribildning i Sverige. Tillsammans med Världens centrum: en essä om globalisering (2001) bildar dessa en trilogi som 2005 samlades i Världen i vitögat : tre essäer om västerländsk kultur . En tredje ansats är postkolonial teoribildning (poststrukturalism) där man menar att tillhörighet och ursprung är socialt och språkligt konstruerat.1 Man blir svensk, kurd eller jude genom Jag kommer analysera de utmaningar och möjligheter jag mötte i min handledningspraktik för att kritiskt granska hur postkolonial teoribildning och begreppen tid, plats och kunskap kan bidra med en bredare diskussion om hur hegemoniska mönster för kunskapsproduktion inom forskarutbildning kan utmanas. Jag kommer analysera de utmaningar och möjligheter jag mötte i min handledningspraktik för att kritiskt granska hur postkolonial teoribildning och begreppen tid, plats och kunskap kan bidra med en bredare diskussion om hur hegemoniska mönster för kunskapsproduktion inom forskarutbildning kan utmanas. Som metodologisk ram för att förhålla sig till barnlitteraturens särprägel är det skäl att använda sig av ett konstruktivistiskt barndomsbegrepp som vidareutvecklats med influenser från feministisk och postkolonial teoribildning (Rudd 2004). De rimliga metodologiska angreppssätten i detta fall är framför allt ideologikritiska, det Med postkolonialism eller postkolonial teori åsyftas vanligen studier av den europeiska industrialismens och kolonialismens kvarvarande effekter för olika delar av världen.

postkolonialism innebär. Postkolonial teoribildning har sina rötter i den språkliga vändningen och det postmoderna.11 Med andra ord är det postkoloniala en del 

- producera självständiga problemformuleringar i förhållande till sociala och politiska processer med hjälp av postkoloniala teoribildningar Innehåll Efter en översikt av asiatiska, afrikanska och amerikanska samhällsordningar innan Columbus studeras drivkrafter, förskjutningar och konsekvenser av den koloniala expansionen och återgång fram till idag. punkt är ett diskursanalytiskt angreppssätt kryddat med lite postkoloniala teoribildningar. Jag har försökt kartlägga olika kombinationer av utsagor för att se hur de länkas samman i struk-turer och bildar helheter.

Postkolonial teoribildning har sina rötter i den språkliga vändningen och det postmoderna.11 Med andra ord är det postkoloniala en del  av K Brömssen · 2003 · Citerat av 137 — ningen, dels den postkoloniala teoribildning som bildar studiens bakgrund hämtats från postkolonial teori såsom hybriditet, diaspora, ”diaspora space” och  Kursen ger fördjupad kunskap i postkolonial teoribildning och dess förgreningar, som exempelvis kritisk religionsteori, kritiska rasstudier och postkolonial  Genomgång (6:25 min) av SO-läraren Andreas Krenz som förklarar vad som menas med det postkoloniala perspektivet.