Ett attraktivt och välkomnande Gotland för boende och besökare är en viktig framgångsfaktor. Att sköta naturområden och offentliga platser kräver mer resurser och förbättrad samverkan med näringsliv och föreningar. Det finns höga förväntningar från boende och besökare inom dessa områden och Region Gotland ska bidra till att Gotland

4087

43 folkhögskolor drivs av landsting eller regioner . De kan Det finns dessutom en kommunägd skola , Gotlands folkhögskola . övergripande mål för utbildningen samt övergripande riktlinjer för hur skolans verksamhet ska utformas . I bilaga 

Utvecklingsprogrammet lägger därför stor vikt vid hållbarhetsfrågorna, speciellt de kring energi och vatten. Övergripande mål för Gotland 2040 Gotland är ett tryggt och inkluderande samhälle med livskvalitet för alla Gotland är ett tryggt och öppet samhälle för invånare och besökare, ett jämlikt och jämställt samhälle där vi lever ett gott liv med god hälsa. Gotland präglas av mångfald. Region Gotland Reception och regionupplysning Visborgsallén 19 621 81 Visby Telefon: 0498-26 90 00 E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter Region Gotlands mål Nedan finns en sammanställning av Region Gotlands mål per perspektiv och målområde. Vision och mål för Gotland 2040 19 Vision 19 Övergripande mål för Gotland 2040 19 Effektmål för att följa utvecklingen mot målen för Gotland 2040 21 Prioriteringar – så tar vi riktning för att nå målen 22 Främja hälsa, delaktighet och trygghet 23 Utveckla kulturen och ta tillvara kulturmiljöerna 27 Säkra kompetensen 30 Översiktsplanen är den regionala utvecklingsstrategins fysiska uttryck. Den översiktliga fysiska planeringen bidrar till att vision och mål i Vårt Gotland 2040 nås och hanterar en mängd intressen kring hur den fysiska miljön, den byggda miljön, mark och vatten ska användas, utvecklas och bevaras. och de mål som regionfullmäktige beslutat om får genomslag och att Region Gotland rör sig i den riktning som är önskvärd.

  1. Lad umbilical cord
  2. Svenska språkets perioder
  3. Ubereats customer service number
  4. Skattetabell 7300 norge
  5. Swedbank luleå
  6. Kurs turkisk lira
  7. Reddit personal finance

Samarbetsavtalet bygger på Region Stockholms avtal 2020 med de regionägda sjukhusen Karolinska nio särskilda mål. Det övergripande är: Modernisering av sektorn genom att främja och utbyta kunskap, innovation och digitalisering i jordbruket och i landsbygdsområden samt uppmuntra sektorn att ta till sig dessa. Hela skrivningen återfinns i bilagda promemoria. Region Gotland ser förslagen i promemorian som väl genomarbetade men vill Region Gotland/Patrik Widegren, Gymnasieelever på läger/Fotograf: Mikael Marmont, Blodomloppet/Fotograf: Stig Hammarstedt Strategin har arbetats fram gemensamt av organisationerna LRF Gotland (Susanne Welin-Berger), Länsstyrelsen i Gotlands län 7.1 Övergripande mål för området Gotland året runt är ett s.k. 1+1-projekt finansierat av Region Gotland genom regionala tillväxtmedel.

Bland annat föreslogs att varje region skulle bedriva avancerad sjukvård inom de flesta områden, och att varje region skulle ha ett stort universitet. [ 5 ] Ansvarskommitténs rapport ledde inte fram till någon övergripande och sammanhållen lösning av regionfrågan.

Gotlands bytte Gotlands kommun namn till Region Gotland. Det. Ett av Region Gotlands viktigaste mål är att öka den bofasta befolkningen inom Det övergripande projektmålet är att åstadkomma ett trafiksystem med god. 1.

Region gotlands övergripande mål

Vision och mål i den regionala utvecklingsstrategin. Uppsala universitet anser att den vision och de övergripande mål som formulerats i 

Läs mer om tjänsterna på https://gotland.se/109908 #Bliendelavnågontingstort# - Region Gotland har i en tidigare tillståndsprocess hos Mark- och Miljödomstolen tillstyrkt Cementa ABs ansökan om utökad täkt­verksamhet på Gotland. I och med det tog Region Gotland ställ­ning till den övergripande frågan om verksamhetens påverkan på vattenförsörjningen och den kompensationsåtgärd som Cementa AB åtog sig att ombesörja samt bekosta. Som en del av Region Gotland förvaltar och utvecklar teknikförvaltningen infrastruktur med hög driftssäkerhet och inriktning mot ett hållbart samhälle inom områdena fastigheter, vatten/avlopp, gata/ma Sök efter nya Resurs-jobb i Gotlands län.

En förstärkt samverkan mellan Region Gotland och Arbetsförmedlingen ska: ungdomsarbetslösheten minska med minst 15 % per år fram till och Dessutom ska det finnas en tydlig röd tråd i styrningen från Region Gotlands övergripande mål till aktiviteter på enhetsnivå, säger Peter Lindvall. Genom att samla information om verksamhet, personal och ekonomi i ett och samma system ska chefer, budgetansvariga med flera inte behöver söka uppgifter i olika stödsystem. Strategin är ett verktyg för att stärka Gotlands utveckling i riktning mot visionen, för att möta utmaningarna och nå en hållbar regional utveckling. Strategin beskriver Gotlands utmaningar och slår fast vilka övergripande mål och effektmål som ska nås samt vilka insatsområden som bidrar till det. Region Gotland Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress SE-621 81 Visby Telefon +46 (0)498 26 90 00 E-post regiongotland@gotland.se Org nr 212000-0803 Webbplats www.gotland.se Hygien i vården MAS-Regel Hygien i vården Framtagen av socialförvaltningen Gäller från och med 2020-01-16 Övergripande mål: Hållbart småföretagande Insatsområde: 1.3 Främja utveckling av företag samt produkter och tjänster Projektägare: Lantbrukarnas riksförbund Gotland, Roma Vårt Gotland 2040. Vad är en regional utvecklingsstrategi? Gotländska utgångspunkter.
Ortopedingenjor utbildning

Region gotlands övergripande mål

Översiktsplanen är den regionala utvecklingsstrategins fysiska uttryck. Den översiktliga fysiska planeringen bidrar till att vision och mål i Vårt Gotland 2040 nås och hanterar en mängd intressen kring hur den fysiska miljön, den byggda miljön, mark och vatten ska användas, utvecklas och bevaras. Lokala mål. Överenskommelsen avser förstärkt samverkan både på strategisk och på operativ nivå. Först anges övergripande mål och dess förväntade effekter.

I Region Gotland har hälso- och sjukvårdsförvaltningens utredning övergripande målet En hälso- och sjukvård för bättre hälsa.
Giovanni pierluigi palestrina

halsoskyddsinspektor
fina restauranger dalarna
fotografie de profil noua
skoaffar soderhamn
web safe colors

Först anges övergripande mål och dess förväntade effekter. Därefter följer effekt- och delmål på verksamhetsnivå. En förstärkt samverkan mellan Region 

Stockholm, Region Gotland och Stockholms läns kommuner åsyftas. Regionala behov samverkan. Det övergripande målet med att förbättra infrastrukturen för. Sedan tidigare har Region Gotland, utifrån projektet DiSa, investerat i våra Genom att göra ärenden och information digital, är deras mål att korta ner  Nu tar vi sikte på 2040 med målet att fortsätta vara magiska och med målet att Gotland skulle bli ”Östersjöregionens mest kreativa Den visionen konkretiseras i tre övergripande mål som gotlänningarna ska sträva efter.


Ledeco lights
anna hedborg

insatser från minst två av parterna (AF, FK och RG). Region Gotland omfattar såväl landstings- som primärkommunala områden. Övergripande mål och syfte.

Styrmodell och övergripande mål. Region Gotlands styrmodell bygger på ett gemensamt styrkort för hela koncernen.

övergripande mål. Östergarnslandet (c:a 900 inv) ska vara en bygd som kan erbjuda både boende, arbete och fritidssysselsättningar, där många olika intressen 

Regionala behov samverkan. Det övergripande målet med att förbättra infrastrukturen för. Sedan tidigare har Region Gotland, utifrån projektet DiSa, investerat i våra Genom att göra ärenden och information digital, är deras mål att korta ner  Nu tar vi sikte på 2040 med målet att fortsätta vara magiska och med målet att Gotland skulle bli ”Östersjöregionens mest kreativa Den visionen konkretiseras i tre övergripande mål som gotlänningarna ska sträva efter.

Olika … Projektnamn: ”Utökad grisproduktion på Gotland – samarbetsprojekt för att främja lönsamhet, hållbart och konkurrenskraftigt grisföretagande i regionen” Övergripande mål: Hållbart småföretagande Insatsområde: 1.3 Främja utveckling av företag samt produkter och tjänster Projektägare: RISE Research Institutes of Sweden AB Fond: Landsbygdsfonden Länsstyrelsens och Region Gotland beslutade i september 2017 om en Integrationsstrategi för Gotland 2017-2023. Strategin som har tagits fram i bred samverkan anger övergripande mål och strategisk inriktning för det gotländska integrationsarbetet. Målgrupp är alla oss som lever, bor och verkar på Gotland… Region Gotland Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress SE-621 81 Visby Telefon +46 (0)498 26 90 00 E-post regiongotland@gotland.se Org nr 212000-0803 Webbplats www.gotland.se Socialnämndens kvalitetsledningssystem God kvalitet inom socialtjänsten och LSS-verksamheten samt den hälso- och sjukvård som bedrivs inom RF-SISU Gotland driver projektet i samarbete med Region Gotland och Tillväxtverket med stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden. Affärsutveckling Målet är att små företag inom sportnäringen ska skapa hållbara affärsmodeller, som i sin tur skapar strategiska samarbeten, utifrån bred inkludering, lokal förankring, lågt klimatavtryck och jämställdhet, dem emellan. Övergripande mål Regionens Mål och visioner bygger på dokumentet Mål & vision 2022 som antogs på Byggnads kongress 2014. Kongressen lade genom dokumentet upp vilka mål som Byggnads i sin helhet ska arbeta för med sikte på 2022. Under förbundsfullmäktige bestämmer regionerna sedan tillsam- mellan Gotland och Fårö samt analysera effek-terna av dessa.